Tu ?tii ce ap? bei?!?

2
2949

Un raport al Direc?iei de S?n?tate Public? Vaslui, prezentat în cadrul ?edin?ei Colegiului Prefectural de s?pt?mâna trecut?, relev? un fapt îngrijor?tor: apa potabil? din localit??ile vasluiene, indiferent de sursa ei, nu este conform?. În urma analizelor efectuate, s-a observat c? sunt dep??iri la aproape to?i parametrii – nitri?i, nitra?i, bacterii periculoase. Chiar dac? în acest an nu s-au înregistrat îmboln?viri cauzate de bacterii, trei bebelu?i au suferit din cauza apei infectate cu nitri?i. De cele mai multe ori, autorit??ile sau operatorii de ap? dau vina pe re?elele vechi ?i pe lipsa banilor necesari trat?rii apei sau igieniz?rii fântânilor publice.

La nivelul jude?ului Vaslui, municipiile ?i ora?ele sunt alimentate cu ap? potabil? prin intermediul re?elelor de distribu?ie ale SC Aquavas SA, care aprovizioneaz? ?i o parte din satele componente ale comunelor învecinate – Munteni, B?c?oani, Secuia – Muntenii de Sus, Lipov??, Corbu – Lipov??, Murgeni, Raiu, Cârja – Murgeni, Voine?ti – Vulture?ti. Din totalul de 81 de comune, doar 23 nu au sisteme func?ionale de distribu?ie a apei potabile sau au sisteme func?ionale, dar nedeclarate. Unele dintre aceste comune au sistemele în faza de proiect sau de realizare a investi?iei. Trebuie spus c? unele comune nu au sistemele preluate în gestiune/recep?ionate de la executant, a?a cum prev?d normele legale în vigoare, de?i distribuie contra cost ap? popula?iei, iar majoritatea sistemelor nu sunt nici autorizate sanitar. O parte dintre comune sunt în procedur? de negociere în vederea prelu?rii sistemelor de c?tre SC Aquavas SA. În plus, din totalul de 58 de UAT-uri comunale care distribuie ap? potabil? c?tre popula?ie prin intermediul sistemelor de aprovizionare cu ap? potabil? proprii, doar 49 au pân? în prezent în derulare contracte de monitorizare a calit??ii apei potabile încheiate cu DSP Vaslui. Prim?riile B?lteni, Ciocani, Deleni, Dode?ti, Drânceni, Poiene?ti, Sole?ti, ?tefan cel Mare sau ?uletea nu au încheiat pân? la aceast? dat? contractele de monitorizare a calit??ii apei potabile distribuit? prin sistemele proprii pentru anul 2018.
La nivelul jude?ului, în eviden?a DSP Vaslui sunt în total 9.764 de fântâni, din care 5.826 fântâni publice ?i 3.938 fântâni individuale. ?i aici sunt probleme: majoritatea comunelor nu au transmis înc? nici pân? la aceast? dat? lista cu num?rul, denumirea ?i coordonatele GPS ale fântânilor publice arondate, de?i aceste date trebuie raportate la Ministerul S?n?t??ii în cadrul unui program na?ional.
Cât prive?te calitatea apei, atât din re?elele de alimentare, cât mai ales cea din fântâni, aceasta las? mult de dorit. DSP Vaslui monitorizeaz? calitatea apei potabile, luând periodic probe din sistemele de alimentare cu ap? ori din fântâni. Conform raportului prezentat de Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui, în cele mai multe cazuri, se descoper? dep??iri ale parametrilor fizico-chimici, dar ?i a celor biologici ai apei potabile distribuite sau accesibile cet??enilor. De exemplu, la nivelul municipiului Vaslui, dac? aceste analize au ie?it corespunz?toare, în schimb, un alt parametru, „trihalometani”, monitorizat din întreg jude?ul doar la acest sistem de alimentare cu ap?, s-au constatat dep??iri de 2 pân? la 4 ori ale concentra?iilor maxime admise ale substan?elor organize monitorizate. La Bârlad, în dou? din cele 389 de analize f?cute în prima jum?tate a acestui an au fost 2 analize necorespunz?toare pentru parametrul “enterococi”, în timp ce la Hu?i ?i Negre?ti, câte o astfel de analiz?, din totalul celor 303, respectiv 89 analize efectuate. Cât prive?te cele 289 analizele f?cute pentru cele 37 de probe recoltate din fântânile din mediul urban, au fost decoperite 37 analize necorespunz?toare. Este vorba de 4 cazuri de dep??iri a concentra?iei de Amoniu, 2 la Nitri?i, 7 la Nitra?i, 3, privind duritatea apei, 2 privind pH-ul ?i o analiz? a turbidit??ii, 2 dep??iri a nivelului de Fier, 6 analize în care au fost descoperite bacterii coliforme, 4 cu escherichia coli sau 6 analize care au scos la iveal? existen?a de enterococi în sursele de ap?.
În ceea ce prive?te apa din fântânile, ci?melele, pu?urile sau izvoarele captate din care se alimenteaz? vasluienii din mediul rural, rezultatele monitoriz?rii sunt chiar mai îngrijor?toare. „Din totalul de 655 de analize fizico-chimice ?i 229 de analize bacteriologice, au fost un num?r de 154 de analize necorespunz?toare, la indicatorii: 14 Amoniu, 4 Nitri?i, 18 Nitra?i, 2 Oxidabilitate, 22 Duritate, 1 pH, 2 Cloruri, 18 Turbiditate, 3 Conductivitate, 9 Organoleptic, 4 Fier, 21 Bacterii coliforme, 10 Escherichia Coli, 25 Enterococi.
În cursul semestrului I al anului în curs, s-au înregistrat ?i trei cazuri de intoxica?ie cu nitri?i (methemoglobinemie infantil?), la sugari din Ghers?cani, comuna St?nile?ti, Gara Banca, comuna Banca, ?i Valea Mare, comuna Dume?ti, din fericire, nesoldate cu decese.
Referitor la calitatea apei potabile distribuit? prin sistemele centralizate mici de aprovizionare cu ap? potabil? (sistemele mici ale SC Aquavas SA ?i sistemele proprii comunale), din totalul de 843 de probe, un num?r de 293 (34,76%) au fost neconforme (89 la parametrii bacteriologici, 199 la parametrii fizico-chimici ?i 33 la ambele tipuri de parametri)”, se arat? în raportul DSP Vaslui.
Printre cauzele neconformit??ii sau nepotabilit??ii apei potabile se num?r? nefunc?ionarea, justificat? prin buget insuficient pentru asigurarea achizi?ion?rii substan?elor clorigene, sau func?ionarea deficitar? a sta?iilor de tratare/dezinfec?ie cu clor gazos ori efectuarea manual? a dezinfec?iei apei, ceea ce determin? imposibilitatea asigur?rii unei concentra?ii constante a clorului rezidual liber în apa produs? ?i distribuit?, pe parcursul zilei. De asemenea, neefectuarea dezinfec?iei curente a surselor de interes public, calitatea necorespunz?toare a apei la surse cu concentra?ii crescute de amoniac, nitri?i, nitra?i, cloruri, turbiditate ?i substan?? organic? sau lipsa unor procedee ori chiar a sta?iilor de tratare/reducere adecvate, pentru reducerea concentra?iei parametrilor eviden?ia?i în exces sunt de asemenea cauze frecvente pentru care calitatea apei potabile are de suferit.
„Am propus autorit??ilor locale ?i furnizorilor de ap? potabil? o serie de m?suri pentru îmbun?t??irea calit??ii apei furnizate cet??enilor, iar noi, DSP Vaslui, am luat deasemenea m?suri de îmbun?t??ire a monitoriz?rii surselor de ap?. Produc?torii ?i distribuitorii de ap? potabil? au fost informa?i ?i în scris despre obligativitatea fiec?ruia de a monitoriza calitatea apei potabile ?i despre necesitatea încheierii sau actualiz?rii contractelor de monitorizare sau a actelor adi?ionale. Deasemenea, DSP Vaslui a simplificat procedura de primire ?i înregistrare a cererilor ?i de întocmire, semnare sau predare a contractelor, prin procesarea acestora la un singur sediu, eliminarea birocra?iei ?i a timpilor de a?teptare ?i deplasare pentru solu?ionarea lor. Nu în ultimul rând, am postat pe site-ul institu?iei graficul de monitorizare, cu frecven?a ?i tipul monitoriz?rilor, pentru toate sistemele de aprovizionare cu ap? din jude?, asigurându-m? de respectarea acestui grafic”, a explicat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui.
• Marian Mocanu

2 COMENTARII

  1. SE ZICE CA ANALIZELE SUNT NECORESPUNZATOARE sau neconforme in loc sa se spuna ca indicatorii de calitate sunt neccorespunzatori etc. Deci ati muncit PROST domnilor de la DSP.

  2. Prea putine date concretepentru a ne apara.Mai aprofundati. Dar ce facem in orase ca unii si=au inchis balcaonele si au creat niste tepuse in afara balconului pentru ai usca rufele insa toate zoile se curg pe cel de desuupt,,ori pe bietele flori de sub balcon.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.