luni, 21 august 2017

Suplimentarea salariilor profesorilor, la mâna directorilor de scoli

luni, august 21, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 2 Comentarii pana acum.


Posturile didactice, catedrele sau orele rãmase neocupate dupã încheierea tuturor contractelor pe duratã nedeterminatã, în cazul titularilor pe post, sau determinatã, pentru suplinitori, pot fi atribuite cadrelor didactice titulare în unitatea de învãtãmânt respectivã, profesorilor pensionari sau, în caz de nevoie, cadrelor de la altã unitate de învãtãmânt. Atribuirea acestor ore suplimentare, plãtite în regim de platã cu ora sau, pentru cazuri de mai mult de jumãtate de normã, prin cumul salarial, revine în sarcina directorilor unitãtilor de învãtãmânt respective. Inspectoratul Scolar Judetean ia doar act de aceste decizii, având rol doar în repartizarea cadrelor didactice care nnu au depus dosare la unitãtile scolare. Depunerea dosarelor se va face în perioada 1 – 4 septembrie, eventualele interviuri cu directorii scolilor ori la nivelul ISJ urmând a avea loc pe 5 septembrie.

Zilele acestea, se incheie repartizarea pe posturile vacante in invãtãmantul preuniversitar a noilor titulari sau suplinitori calificati ori necalificati care au promovat exame nele organizate in acest sens in ultima perioadã. În cazul in care, dupã incheierea tuturor contractelor de mun cã, la unele unitãti scolare vor rã mane posturi didactice, catedre sau ore rãmase neocupate, acestea pot fi atribuite profesorilor titulari in activitate. Conform metodologiei, atri buirea acestor ore o face, prin de cizie, directorul unitãtii de invãtãmant, la solicitarea scrisã a cadrelor didactice. Personalul didactic titular incadrat cu ore panã la o jumãtate normã didacticã de predare peste norma didacticã de predare-invãtare-evaluare de bazã, va fi remunerat prin platã cu ora, iar cei cu peste jumãtate de normã, in regim de cumul salarial. În cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare in personal didactic calificat, consiliul de administratie al unitãtii de invãtãmant poate aproba depãsirea jumã tãtii de normã de predare, in regim de cumul, pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de indrumare si control poate fi incadrat in regim de plata cu ora, fãrã a depãsi insã cinci ore/sãptãmanã de predare in specialitate. Cererile pentru plata cu ora se depun direct la unitatea scolarã, dupã repartizare, directorii trebuind doar sã notifice ISJ Vaslui cu privire la deciziile luate. Tot prin repartizare la nivel de unitate scolarã, prin decizie a directorului unitãtii, pot fi incadrati in platã cu ora si cadre didactice de la alte unitãti de invãtãmant, specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalul angajat in alte domenii de activitate sau cadre didactice pensionate. În cazul lor, cererile si dosarele aferente trebuie depuse in douã exemplare, unul la scoala respectivã, altul la ISJ Vaslui, iar doritorii vor trebui sã sustinã un interviu cu directorul unitãtii de invãtãmant pentru care au optat. Depunerea dosarelor se va face in zilele de 1 si 4 septembrie, conform orarului afisat. Candidatii pentru plata cu ora rãmasi nerepartizati sau care nu si-au gãsit o scoalã la care sã predea, inclusiv cadrele didactice pen sionate care vor sã rãmanã in activitate, mai au o sansã, prin repartizarea la nivelul Inspectora tului Scolar Judetean, a catedrelor sau ore lor rãmase neocupate. În acest caz, dupã depunerea dosarelor la CJRAE Vaslui, in aceeasi perioadã, 14 septem brie, repartizarea se va face pe 8 septembrie, datã la care ar trebui sã se ocupe intreaga schemã de personal la nivelul unitãtilor de invãtãmant pentru ca noul an scolar sã poate debuta sub bune auspicii. Expe rienta anilor trecuti a arãtat cã, si pe parcursul anului scolar apar situ atii de plecãri de la catedrã, din diverse motive, cazuri in care selectia in vederea ocupãrii posturilor o face tot conducerea unitãtilor de invã tãmant respective, cu acordul ISJ.

Articol scris de:



2 Comentarii to “Suplimentarea salariilor profesorilor, la mâna directorilor de scoli”

  1. yeab postat luni, 21 august, 2017, 10:24

    adicîlia, dacî pupi poala popii…, cape?, dacî nu…!

  2. yeab postat luni, 21 august, 2017, 10:26

    adicîlia, dacî pupi poala popii…, capet, dacî nu…!
    când o s? acceptati toate diacriticile ?!

Posteaza un comentariu