luni, 19 iunie 2017

Ce fac autoritãtile pentru incluziunea scolarã si socialã a copiilor si tinerilor din grupurile dezavantajate? (III)

luni, iunie 19, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


– continuare din numãrul trecut –

Tot pentru a creste nivelul de integrare scolarã si socialã a copiilor de etnie romã, la Scolile gimnaziale din comunele Bãcesti si Cozmesti si-au introdus ca discipline de studiu Limba Romani si Istoria si cultura romilor, predate de cadre didactice calificate (cu studii superioare). În vederea imbu – nãtãtirii relatiei cu pãrintii si membrii comunitãtilor de romi, in 6 unitãti scolare din comunitãti mixte au fost angajati mediatori scolari care contribuie la reducerea abandonului scolar in randul elevilor romi si majoritari, cuprinderea unui numãr mare de elevi romi in activitãtile scolare si extrascolare, implicarea pãrintilor romi in imbunãtãtirea prezentei elevilor si a rezultatelor scolare. Se remarcã, astfel, un interes sporit al copiilor romi fatã de participarea la olimpiade si concursuri scolare. În acest an scolar s-au obtinut urmãtoarele rezultate: 1. Olimpiada de Limba romani – douã mentiuni la faza nationalã 2. Concursul National de Istoria si Civilizatia romilor – mentiune la faza nationalã 3. Concursul de creatie literarã ‘Stefan Fulii’ – mentiune la faza nationalã 4. Concursul National Diversitatea o sansã spre viitor – participã 3 echipaje la faza nationalã. Inspectoratul Scolar Vaslui are o bunã colaborare cu diferite organizatii, asociatii sau structuri guvernamentale cu activitate in directia minoritãtilor. Astfel, ONG Partida rromilor a organizat campania ‘Eu iti dau recomandarea’ si a participat la informarea in scoli privind mãsurile de ocupare a locurilor speciale pentru rromi, a distribuit recomandãrile pentru elevii care au optat pentru locurile speciale in licee si invãtãmant superior.

Efectele excluziunii scolare si sociale

Un studiu efectuat la nivelul unitãtilor scolare din judetul Vaslui a relevat faptul cã lipsa mãsurilor concrete de integrare a copiilor si tinerilor din grupuri dezavantajate, vulnerabile, mai intai in mediul scolar si apoi in cel social, genereazã o serie de probleme grave, precum esecul si abandonul scolar, discriminare de toate tipurile, segregare, violentã, comportamente delincvente, consum si trafic de substante ilegale, neimplicare in viata civicã, acces limitat pe piata muncii. În acest context, pentru combaterea acestor efecte negative, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a avut in vedere aceste grupuri vulnerabile la stabilirea strategiei educationale a judetului Vaslui si in planurile manageriale, propunandu-si ca obiectiv principal diminuarea ratei de abandon scolar si de neparticipare la educatie si asigurarea concordantei intre dezvoltarea invãtã – mantului profesional si tehnic si cerintele pietei muncii la nivel local, national si european in vederea facilitãrii tranzitiei absolventilor de la scoalã pe piatã muncii. În contextul cooperãrii cu comunitatea localã, nationalã si europeanã, strategia ISJ prevede optimizarea relatiilor comunitare in folosul beneficiarilor directi, dar si dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Strategia Europa 2020.

Proiecte de viitor ale ISJ si ale institutiilor conexe

ISJ Vaslui si unitãtile conexe isi propun sã continue implementarea principiilor incluziunii prin noi proiecte, astfel: – a fost depus de cãtre ISJ Vaslui un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ cu parteneri din Italia, Germania, Polonia, care are ca obiectiv incluziunea copiilor cu CES in scolile de masã si imbunãtãtirea competentelor cadrelor didactice din aceste scoli care lucreazã cu copii cu dizabilitãti; – un alt proiect, cu titlul ‘ INTEGRAT – Mãsuri socio-educationale integrate, centrate pe copii din comunitãti defavorizate’, a fost depus in cadrul cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritarã 6, avand ca beneficiar Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui. Cele patru unitãti scolare identificate pentru a face parte din grupul tintã al proiectului ‘INTEGRAT – Mãsuri socio-educationale integrate, centrate pe copii din comunitãti defavorizate’ sunt: Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ Barlad, Scoala Gimnazialã nr. 1 sat Iana, Scoala Gimnazialã ‘Teodor Medeleanu’ Ciocani, Liceul Tehnologic Vladia. Prin acest proiectul se va perfectiona personalul didactic participant la implementarea de programe pentru reducerea pãrãsirii timpurii a scolii, se va elabora un kit de interventie format din instrumente specifice de lucru pentru personalul specializat, precum si o metodologie de utilizare a acestora, se va organiza si desfãsura unui program suport pentru educatie timpurie – ProGrãdinitã, vor fi implicati pãrintii prin participarea lor la sesiuni de educatie parentalã, la activitãti comune pãrinti-copii, se vor derula activitãti de sprijin pentru tranzitia de la un ciclu de invãtãmant la altul, vor fi oferite servicii suport de asistentã si consiliere pentru prevenirea pãrãsirii timpurii a scolii, se va infiinta un Centru Educational de Resurse (CER) ce va coordona cele 4 scoli in care se va implementa programul educational ProScoalã. Crearea centrului va implica, pe de o parte, amenajarea si dotarea spatiului, iar pe de altã parte dezvoltarea unui mediu de asistare socialã si educationalã optim, accesibil, incluziv. – a fost depus de cãtre CJRAE Vaslui un proiect de mobilitãti Erasmus+ in domeniul educatiei scolare, in consortiu cu 8 scoli din judet, cu titlul ‘Toti copiii sunt speciali’. Proiectul isi propune imbunãtãtirea competentelor cadrelor didactice in domeniul integrãrii copiilor cu CES in vederea adaptãrii actului educational la nevoile specifice ale elevilor pentru a favoriza la maximum (re)insertia lor sociopro – fesionalã, dezvoltarea competentelor de lucru cu copiii cu CES pentru: 30 cadre didactice din 8 scoli membre in consortiu de la toate nivelurile de educatie, adaptarea stilului didactic al celor 30 participanti de la unitãtile scolare din consortiu, la specificul deficientelor copilului cu CES, dezvoltarea abilitãtilor de transfer a competentelor dobandite la nivel international si sustinerea schimbului de bune practici in ceea ce priveste activitãtile de incluziune scolarã a copiilor cu CES in contextul celor 8 scoli din consortiu pentru 30 de cadre didactice. Proiectul va conduce la atingerea tintelor strategice ale celor 8 unitãti scolare din consortiu, contribuind la cresterea gradului de integrare socio-scolarã a copiilor cu CES. – se adaugã aplicatiile a 19 licee din judet, selectate in proiectul ROSE (Romanian Secondary Education) initiat de Ministerul Educatiei Nationale si finantat cu fonduri de la Banca Mondialã si care vizeazã imbunãtãtirea situatiei la invãtãturã si a nivelului de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor din grupuri dezavantajate, pe o perioadã de 4 ani. 8 proiecte au fost deja aprobate si se aflã in faza de contractare. Cele 11 licee rãmase vor depune aplicatiile in luna iulie 2017, urmand sã inceapã implementarea in luna septembrie 2017.

Solutii pentru îmbunatatirea incluziunii scolare si sociale

Ca o consecintã a celor prezentate si dezbãtute, s-au identificat cateva directii care sã ducã la imbunãtãtirea incluziunii scolare si sociale in viitor: 1. Necesitatea continuãrii procesului de schimbare a atitudinilor individuale si sociale ale profesorilor, copiilor, pãrintilor, actorilor locali si factorilor decidenti cu privire la educatia incluzivã prin continuarea actiunilor care sã ducã la schimbarea de mentalitate si acceptarea diversitãtii copiilor, adicã acceptarea incluziunii celor vulnerabili in grãdinitã, scoalã, comunitate etc; 2. Necesitatea recunoasterii dreptului copiilor la o educatie incluzivã in propria lor comunitate si intreprinderea tuturor mãsurilor pentru a face posibil acest lucru; 3. Promovarea unui invãtãmant favorabil incluziunii si a invãtãrii de-a lungul vietii pentru toti copiii si tinerii; 4. Gãsirea unor solutii pentru escaladarea barierelor din scoalã: – Schimbarea de orientare a invãtãmantului din centrare pe profesori/ discipline / orar pe nevoile copilului; – Acceptarea (nu doar declarativã) a copiilor din grupuri vulnerabile in scoalã si crearea unei atmosfere care sã ajute toti elevii sã beneficieze de serviciile educationale; – Oferirea in scoalã a serviciilor de care au nevoie elevii/tinerii din medii dezavantajate, astfel incat fiecare dintre ei sã poatã avea un traseu individualizat de invãtare si dezvoltare centrat pe nevoile sale; – Un curriculum flexibil, creativ si adaptat nevoilor copiilor; – Formare cadrelor didactice si a specialistilor din serviciile educationale in perspectiva incluziunii; – Implicarea si participarea familiilor la viatã scolii. 5. Tratarea cu demnitate a pãrintilor care au copii din medii dezavantajate inscrisi la scoalã de masã; 6. Necesitatea unor schimbãri in legislatie si anume elaborarea unor metodologii/ proceduri operationale de implementare coerente si complete privind incluziunea scolarã si socialã, a cãror aplicare sã devinã o obligatie legislativã pentru toate scolile, pentru a oferi astfel educatie incluzivã. Incluziunea scolarã reprezintã primul pas spre incluziunea socialã, dezideratul oricãrei societãti moderne – si presupune existenta unui sistem educational in care orice copil, indiferent de particularitãtile sale de dezvoltare si invãtare, trebuie sã aibã dreptul la educatie fãrã a fi marginalizat sau exclus, dar si relatii si asumãri constiente ale responsabilitãtilor in familie si comunitate.

* Inspector Scolar General,
prof. Gabriela Placinta

Articol scris de:Posteaza un comentariu