joi, 18 mai 2017

Mai, luna promovãrii economiei sociale

joi, mai 18, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Economia socialã reprezintã ansamblul activitãtilor organizate independent de sectorul public, al cãror scop este sã serveascã interesul general, interesele unei colectivitãti si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrãri. Întreprinderile sociale pot fi: a) societãtile cooperative de gradul I, care functioneazã in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicatã; b) cooperativele de credit, care functioneazã in baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile si completãrile ulterioare; c) asociatiile si fundatiile, care functioneazã in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare; d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneazã in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicatã; e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneazã in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare; f) societãtile agricole, care functioneazã in baza Legii nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere in agriculturã, cu modificãrile ulterioare; g) orice alte categorii de persoane juridice care respectã, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevãzute in prezenta lege. Pot fi intreprinderi sociale federatiile si uniunile persoanelor juridice prevãzute mai sus. Activitatea de economie socialã presupune atestarea intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie de cãtre AJOFM Vaslui. Atestatul de intreprindere socialã se acordã intreprinderilor sociale care dispun, prin actele de infiintare si functionare, respectarea urmãtoarelor criterii: actioneazã in scop social si/sau in interesul general al comunitãtii; alocã minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare; se obligã sã transmitã bunurile rãmase in urma lichidãrii cãtre una sau mai multe intreprinderi sociale; aplicã principiul echitãtii sociale fatã de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sã depãseascã raportul de 1 la 8. În vederea obtinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat, trebuie sã depunã sau sã transmitã prin postã, cu confirmare de primire, la AJOFM Vaslui urmãtoarele documente: a) cerere pentru acordarea ates – tatului, completatã conform modelului prevãzut in anexa nr. 2 (la normele metodologice) sau, dupã caz, in anexa nr. 6 (la normele metodologice) in situatia in care se solicitã concomitent si acordarea mãrcii sociale; b) actele de infiintare si functionare care demonstreazã faptul cã activitatea desfãsuratã are scop social. Informatii suplimentare despre atestarea intreprinderilor sociale si actele necesare conform Legii nr. 219/2015 privind economia socialã si a HG nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socialã se pot obtine de la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret nr. 5.

Articol scris de:Posteaza un comentariu