Totul despre ajutoare pentru încãlzirea locuintei sezonul rece 2014-2015

0
401

ajutoare_incalzirePentru sezonul rece 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015, baza legalã privind acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei o constituie OUG 7/2011. Pentru iarna care se apropie, se mentine aceeasi procedurã de acordare a ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei ca si în sezonul rece anterior 2013-2014.

Pentru persoanele singure ale cãror venituri se încadreazã în limitele de mai sus, compensarea procentualã este mai mare cu 10% decât cea prevãzutã pentru familie. Pentru persoanele singure ale cãror venituri se încadreazã între 786 – 1.082 lei, compensarea procentualã este de 10%. Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social compensarea procentualã se acordã în proportie de 100%.

Pentru familiile si persoanele singure, beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001, ajutorul pentru încãlzirea locuintei este de 58 lei lunar. Acest ajutor se suporta din bugetul local, iar plata acestuia este prevãzutã a se face o singura datã pentru tot sezonul rece, pânã la data de 31 octombrie. De asemenea, ajutoarele pentru încalzirea locuintei se pot stabili si în naturã prin acordarea de lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri, în cantitate cel putin echivalentã cu cea care ar fi putut sã fie achizitionatã de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.

Actul normativ stabileste plata acestora o singura plata la începutul sezonului rece, pentru toata perioada, de altfel la fel ca în cazul ajutorului pentru încãlzirea locuintei acordat beneficiarilor de ajutor social.

Calendarul de acordare a ajutoarelor

Din data de 15 septembrie, primãriile au pus la dispozitia furnizorilor de energie termicã, formularele de cereri si declaratie pe propria raspundere. Începând cu 25 septembrie, furnizorii de energie termicã transmit formularele de cereri si declaratii pe propria rãspundere titularilor de contract (asociatii de proprietari/locatari si consumatori individuali). În cazul încãlzirii cu gaze naturale, energie electricã si combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cereri si declaratie pe propria rãspundere , sunt puse la dispozitia solicitantilor de cãtre primãrii. Solicitantul ajutorului poate intra în posesia formularului de cerere si declaratie pe propria rãspundere de pe site-ul autoritãtii administratie publice locale sau de pe site-ul agentiei teritoriale. Familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile depun individual sau prin asociatiile de proprietari cererile la primãria localitatii de domiciliu pânã la data de 15 octombrie a fiecarui an. Stabilirea dreptului se face prin dispozitie scrisã a primarului, care se emite o singurã datã pentru toatã perioada de acordare a ajutorului si se comunicã la beneficiari pânã la data de 15 noiembrie. Pânã la data de 15 noiembrie, primarii vor transmite furnizorilor de energie termica, gaze naturale, energie electricã, agentiilor teritoriale situatii centralizatoare care vor contine titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie, valoarea ajutorului. În cazul încãlzirii cu energie electricã, situatia centralizatoare va contine si codul furnizorului, respectiv al clientului.

Data limita de depunere a cererilor

Solicitantii care îndeplinesc conditiile pentru acordarea din bugetul de stat a ajutorului pentru îcãlzirea locuintei depun cererile si declaratiile pe propria rãspundere la primãria localitãtii de domiciliu sau resedintã pânã la data de 15 octombrie, ca termen de recomandare. Însã, toatã lumea care îsi depune cererea pânã pe data de 20 noiembrie va primi drepturile tot cu luna noiembrie având în vedere, articolul care reglementeazã stabilirea dreptului pentru cei care îsi depun cererea pe parcursul sezonului rece. Conditiile pe care solicitantii de ajutoare de încãlzire trebuie sã le îndeplineascã sunt urmãtoarele: la energie termicã (realizeazã venituri nete lunare panã la 786 lei pe membru de familie respectiv 1.082 lei în cazul persoanei singure si nu detin bunuri cuprinse în lista bunurilor ce duc la excludere si utileazã pentru încalzire energie termica), la gaze naturale (realizeazã venituri nete lunare panã la 615 lei pe membru de familie si nu detin bunuri cuprinse în lista bunurilor ce duc la excludere si utilizeazã pentru încalzire gaze naturale), la energie electricã (realizeazã venituri nete lunare panã la 615 lei pe memrbru de familie si nu detin bunuri cuprinse în lista bunurilor ce duc la excludere si utilizeazã pectru încalzire energie electricã), la lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru celelalte familii si persoane singure altele decât cele beneficiare de ajutor social (realizeazã venituri nete lunare panã la 615 lei pe membru de familie si nu detin bunuri cuprinse în lista bunurilor ce duc la excludere, utilizeaza pentru încãlzire lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri).

Dosarul trebuie sa cuprinda toate veniturile

La formularul de cerere se anexeazã, acte doveditoare care atestã componenta familiei, veniturile realizate de membrii acestia, bunurile mobile si imobile detinute, inclusiv în alte unitãti administrativ -teritoriale. În situatia în care pe baza documentelor prezentate de solicitant, sunt suspiciuni asupra stabilirii dreptului, primarul dispune efectuarea anchetelor sociale sau poate solicita si informatii pe baza de protocol altor institutii. Ajutoarele se acordã în functie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie. La stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale, asigurãri de somaj, indemnizatii, alocatii, ajutoare cu caracter permanent, obligatii legale de întretinere si alte creante legale, cu exceptia art. 8 alin. 1 din Legea 416/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare: alocatiei pentru sustinerea familiei – Legea 277/2010, bugetului personal complementar – Legea 448/2006, ajutoarele de stat – OG14/2010, bursele de studiu, bursele sociale, sprijinul financiar bani de liceu, veniturile obtinute din activitãtile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri în conditiile Legii 52/2011. Dacã veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singurã sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeazã media lunarã a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate. În cazul în care familia sau persoana singurã are în proprietate, închiriere , comodat ori altã formã de detinere cel putin unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii dreptului, aceasta nu beneficiazã de ajutor.

Valori maxime pentru venituri

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului, cuprinde clãdiri si alte bunuri mobile, precum si suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depãseste cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete se listeazã si se anexeazã la fisa de calcul , respectiv la dosarul de încãlzire. În situatia în care suprafetele de teren detinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai micã valoare netã ce poate rezulta în urma aplicãrii metodologiei. În situatia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista de excludere, aflate în proprietatea persoanei singure/ familiei beneficiare de ajutor este dat în închiriere/ arendã/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/ arendã/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obtinutã în urma cedãrii dreptului de folosintã a bunului.

Primarul stabileste dreptul

Pe baza datelor cuprinse în cererea si declaratia pe propria raspundere , a actelor doveditoare, a informatiilor obtinute, primarul stabileste dreptul prin dispozitie scrisã, pânã la data de 15 noiembrie. Dispozitia se emite o singurã datã, pentru toata perioada sezonului rece. Tot pânã la data de 15 noiembrie, primãriile transmit furnizorilor de energie termicã în sistem centralizat, de gaze naturale, energie termicã, asociatiilor de proprietari, locatari, agentiilor teritoriale situatiile centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net pe membru de familie , ajutoarele maxime stabilite de primar, respectiv codul furnizorului, respectiv al clientului. Dupã citirea contoarelor, determinarea consumurilor individuale, si pe baza situatiei transmise de primar, furnizorii calculeazã cuantumul ajutoarelor ce vor fi decontate. Ajutoarele se acorda la nivelul prevãzut de ordonantã, dar nu mai mult de valoarea facturii individuale. În cazul în care valoarea facturii individuale va fi mai micã decât ajutorul stabilit de primar, ajutorul de încalzire decontat va fi la nivelul valorii consumului. Dupã determinarea ajutoarelor, furnizorii emit facturile de platã pe titular de contract, în care se evidentiazã distinct: contravaloarea consumului, cuantumul ajutorului si restul de platã. Pe baza facturilor emise, furnizorii de energie termicã, gaze naturale, energie electricã întocmesc borderourile centralizatoare care se transmit primarului pentru certificare si constituie document de platã. Dupã certificare, borderourile se transmit agentiilor teritoriale pentru decontare, pãnã la data de 15 ale fiecarei luni. Situatia centralizatoare privind beneficiarii care utilizeaza pentru încalzirea locuintei lemne, cãrbuni , petrolieri se prezintã agentiei teritoriale pâna la data de 15 a fiecarei luni, reactualizatã de fiecare data cu modificãrile intervenite. Pentru beneficiarii care îndeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului, dreptul se stabileste cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pânã la data de 20 ale lunii, cu luna urmãtoare pentru cei care au depus cererea dupã data de 20 ale lunii, cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social, a carui drept a fost deschis cu acea lunã, indiferent de data la care au depus cererea.

Obligatiile beneficiarilor

Conform prevederilor legale în vigoare, la completarea cererii titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute. Pentru nerespectarea acestei prevederi beneficiarul poate fi sanctionat de cãtre primar cu amendã de la 200 la 1.000 lei. De asemenea, pe parcursul sezonului rece, titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenitã în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de cinci zile de la data modificãrii. Agentiile teritoriale de plãti si inspectie sociala pot efectua oricând verificari cu privire la conditiile care au stat la baza acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuintei. În situatia în care, cu prilejul verificãrilor dispuse de primar sau efectuate de cãtre agentiile teritoriale, se constatã cã cele declarate de solicitantul ajutorului nu corespunde realitãtii, organul constatator are obligatia de a sesiza organele de urmãrire penala. Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încãlzirea locuintei, termenele-limitã pânã la care se poate solicita de cãtre primari, respectiv furnizori decontarea acestora sunt: pânã cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, pânã cel târziu la 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termicã, energie electricã si gaze naturale. Dupã termenele prevãzute sumele cu titlu de ajutor pentru încãlzirea locuintei care nu au fost solicitate pentru decontare agentiilor teritoriale se vor suporta din bugetele locale.

Ajutoarele încasate ilegal se recupereaza

Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încãlzirea locuintei din bugetul de stat se recupereazã de cãtre serviciile de specialitate ale primariei de la beneficiar, în termen de maximum de trei luni, se transferã agentiilor teritoriale si se fac venit la bugetul de stat. Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încãlzire, se procedeazã dupã cum urmeazã: dacã beneficiarul primeste în continuare ajutor pentru încãlzire, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmãtoare iar sumele nu vor mai fi solicitate agentiei, dacã beneficiarul nu mai primeste drepturi în perioada urmãtoare constatãrii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sã restituie suma încasatã necuvenit, acesta va achita suma respectivã la primãrie si se va vira agentiilor teritoriale, dacã titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu existã posibilitatea recuperãrii din alte drepturi, se transmite înstiintare la organele de executare silitã din cadrul unitãtilor administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea în continuare a urmãririi debitului respectiv. În situatia în care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalti membri ai familiei. În situatia în care beneficiarul, persoanã singurã, a decedat, nu se mai procedeazã la recuperarea sumelor încasate necuvenit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.